Cymraeg | Welsh

Cymraeg

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau gradd yn cynnwys rhywfaint o ysgrifennu academaidd gyda rhai’n seiliedig ar waith cwrs ysgrifenedig ac eraill ond yn cynnwys ambell ddarn. Gall ysgrifennu academaidd beri pryder oherwydd diffyg ymarfer. Mae hyn yn arbennig o wir pan fyddwch yn astudio yn y brifysgol am y tro cyntaf.

Weithiau, y ffordd orau yw siarad â rhywun!
Rydym yn cynnig cefnogi ar sail un-i-un, neu mewn grwpiau bach iawn. Bydd angen i chi archebu tiwtorial ar gyfer y math hwn o gymorth.

Datblygwch eich sgiliau Cymraeg a’ch sgiliau astudio yn annibynnol
Mae gennym hefyd ystod o ddeunyddiau astudio i chi eu defnyddio yn eich amser eich hun.

Tiwtorialau

Gallwch drefnu tiwtorial un-i-un neu ar gyfer grwp bach (cyn belled ag y byddwch eisiau trafod yr un mater). Gallwch archebu drwy e-bostio studyskills@southwales.ac.uk neu drwy ffonio 01443 482990. Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi eich bod yn gofyn i diwtor sy’n siarad Cymraeg.

Gofynnwch i Diwtor

Os oes gennych gwestiwn byr neu broblem benodol , beth am anfon e-bost atom:
studyskills@southwales.ac.uk.

Dysgu Hunangyfeiriedig

Mae gennym ystod o adnoddau dysgu sydd ar gael i’ch helpu i wella. Mae ein taflenni mwyaf poblogaidd ar gael i’w casglu oddi wrth ein canolfannau, ond mae gennym amrywiaeth llawer ehangach gael ar-lein ac rydym hefyd yn argymell rhai gwefannau defnyddiol:

Astudio yn Gymraeg

Canllawiau Pwnc

Dysgu Cymraeg

Welsh

Whether you’re a learner of Welsh or studying in Welsh, you can have support from a Welsh tutor by booking a tutorial on a one-to-one basis, or in very small groups. We’ve also put some resources together if you would like to learn independently instead of, or as well as, receiving tutorial support.

Sometimes, the best way is to talk it through!
We offer support on a one-to-one basis, or in very small groups. You will need to book a tutorial for this kind of support.

Help to develop your Welsh skills and your study skills
We also have a selection of study skills materials for you to use in your own time.

Tutorials

You can book a tutorial on a one-to-one basis or for a small group (as long as you wish to discuss the same matter, of course). You can book by emailing studyskills@southwales.ac.uk or by ringing 01443 482990. Please make sure you indicate you require a Welsh speaking tutor.

Ask a Tutor

If you have a particular question or problem, you can email us at:
studyskills@southwales.ac.uk.

Self-directed learning

We have a wealth of resources available in both Welsh and English to help you improve your work.

Our most popular resources are available from our centres, and the full selection is available online. We also suggest some useful websites:
Studying in Welsh

Topic Guides

Welsh Learners