Apwyntiadau

Apwyntiadau un-i-un - canllawiau diogelwch i fyfyrwyr

Mae apwyntiadau un i un bellach ar gael ar y campws.  Mae'r rhain yn ychwanegol at apwyntiadau sydd ar gael drwy Teams, e-bost a ffôn.

Darllenwch y canllawiau isod:

Rhestr wirio gyflym

 • Os ydych chi'n profi symptomau COVID, peidiwch â mynychu a chanslo'ch apwyntiad
 • Bydd rhannu sgrin yn cael ei osgoi, felly anfonwch unrhyw ddogfennau ymlaen llaw - bydd gennych yr opsiwn o anfon atodiadau pan fyddwch yn trefnu eich apwyntiad
 • Os nad ydych yn teimlo'n gyfforddus gyda'r canllawiau hyn, cysylltwch â [email protected]  ac ystyriwch drefnu apwyntiad ar-lein, drwy e-bost neu dros y ffôn.

Safetyguidance2(Welsh).png

Sylwch fod yr holl wybodaeth a amlinellir isod yn ymwneud â hyfforddiant sgiliau astudio generig. Myfyrwyr sydd â diagnosis o ADY / GDP sydd angen hyfforddiant sgiliau astudio arbenigol, cysylltwch â thîm anabledd USW, neu e-bostiwch [email protected]


Mae yna gyfyngiad o UN apwyntiad i bob myfyriwr bob wythnos

 • Archebwch ar sail apwyntiad unigol yr wythnos ac mae hyd yr apwyntiad yn cyfrif fel un tiwtorial.
 • Rydym yn monitro ein harchebion, a bydd methu â pharchu hyn yn arwain at ganslo unrhyw archebion dwbl, a chadw'r apwyntiad cyntaf a wneir yn unig.
 • Disgwyliwn ddarnau o'ch gwaith a darparwch cymaint o adborth â phosibl o fewn yr amser penodi penodedig.


Cadarnhau a Chanslo

 • Byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau i'ch cyfeiriad e-bost myfyriwr PDC pan fydd eich apwyntiad wedi'i archebu'n llwyddiannus.
 • I ganslo apwyntiad a archebwyd, defnyddiwch y system archebu ar-lein.
 • Os oes angen help pellach arnoch e-bost [email protected]

Archebion grŵp

 • Ar gyfer grwpiau, bydd angen i chi enwebu un person i archebu'r sesiwn grŵp a hyd nes y rhoddir rhybudd pellach bydd pob sesiwn grŵp yn cael ei chynnal o bell.
 • Pan fydd y myfyriwr enwebedig yn archebu apwyntiad y grŵp mae angen i chi ddewis y math apwyntiad ar ‘Microsoft Teams’. Yna cynhwyswch enwau'r myfyrwyr eraill sy'n dymuno mynychu yn nodiadau'r ymholwr. Fel arall, gallwch anfon e-bost atom gydag enwau pawb bydd yn bresennol.

NID yw Sgiliau Astudio yn wasanaeth prawf ddarllen

Nid ydym yn cynnig gwasanaeth prawf ddarllen, h.y. nid ydym yn ymrwymo i gywiro eich gramadeg a sillafu trwy gydol eich aseiniad. Mae myfyrwyr yn gyfrifol am gymhwyso cyngor a roddir mewn tiwtorial i weddill y gwaith ac mewn aseiniadau yn y dyfodol.

Yn Gyfrwng y Gymraeg

Rhowch wybod i ni ar adeg archebu os oes angen yr apwyntiad trwy gyfrwng Cymraeg. Efallai y bydd angen trefnu bod cyfieithydd yn bresennol ar yr un pryd.  


Cynigir apwyntiadau sgiliau astudio ar y campws, trwy e-bost, galwad fideo (Teams Microsoft) a dros y ffôn. Bydd y mathau o opsiynau apwyntiad sydd ar gael ichi yn cael eu nodi yn y cam archebu.

Hidlo ar gyfer Sgiliau Astudio yn y lle cyntaf a bydd rhestr o'r apwyntiadau sydd ar gael yn ymddangos.Mae cwymplen yn amlinellu'r mathau o apwyntiadau a gynigir ar gyfer pob archeb bosibl. Mewn rhai achosion, bydd gennych yr opsiynau canlynol: Ar y campws, E-bost, Timau Microsoft, Ffôn. Fodd bynnag, bydd adegau pan mai dim ond un math o apwyntiad ar gael. Pan fydd mwy na dau fath, gallwch ddewis yr opsiwn gorau i chi.

Os dewiswch apwyntiad ar y campws, bydd yr ystafell y bydd angen i chi fynd iddi wedi'i nodi yn eich gwybodaeth archebu. Disgwylir i chi fynd i'r ystafell, ar y diwrnod a'r amser a nodir yn yr archeb.

Os dewiswch apwyntiad o bell ar Teams Microsoft, gofynnir ichi ddarparu cyfeiriad e-bost, a bydd tiwtor mewn cysylltiad â gwahoddiad Teams Microsoft. Mae angen i chi dderbyn y gwahoddiad i'r apwyntiad ddigwydd o bell ar y diwrnod / amser rydych chi wedi'i archebu.

Os dewiswch gael cefnogaeth trwy e-bost, gwnewch y canlynol:  

 • Anfonwch ffeiliau, diwrnod neu sawl awr os yn bosibl, cyn eich apwyntiad.    
 • Anfonwch atodiadau Microsoft Word yn unig (dim dolenni gwe os gwelwch yn dda) i [email protected]  Dylai teitl y pwnc fod yn ‘FAO [nodwch enw tiwtor]’.   
 • Byddwch yn ymwybodol y bydd neges awtomataidd gan AZO yn eich annog i glicio ar ddolen yn dilyn eich apwyntiad i chi dderbyn adborth ar eich gwaith.  Dim ond eich cyfeiriad e-bost Prifysgol a ddefnyddir i gysylltu â chi.   
 • Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch unrhyw ran o'r adborth, bydd y tiwtor yn hapus i egluro ymhellach.

Gallwch ddewis cael apwyntiad mathemateg ar-lein neu ar y campws. Pan gynigir mwy nag un math o apwyntiad i chi, gallwch ddewis pa fath sydd yn gorau I chi. Weithiau dim ond un math fydd ar gael.

Os dewiswch apwyntiad ar y campws, nodwch y campws a'r ystafell ar adeg archebu.

Os ydych wedi archebu apwyntiad ar-lein, anfonir gwahoddiad i ymuno â'ch tiwtorial i'ch cyfrif myfyriwr cyn amser eich apwyntiad.

Gallwch archebu sesiynau tiwtorial ar-lein ar gyfer grŵp bach o fyfyrwyr sy'n astudio ar yr un modiwl. Os ydych chi'n archebu ar gyfer grŵp e-bostiwch [email protected] gyda rhifau myfyrwyr y lleill a hoffai fod yn bresennol.

AZO-button-appointments-300px-CYM.png

Defnyddiwch ein system archebu i ddarganfod pryd mae sesiynau tiwtorial ar gael.

AZO-buttons-ASK-A-QUESTION-CYMRAEG.png

Gofynnwch gwestiwn i ni trwy Advice Zone Online neu anfonwch e-bost atom yn uniongyrchol: [email protected].

 AZO-button-FAQs-300px-CYM.png

Atebion i gwestiynau cyffredin.