Camymddygiad Academaidd


Os cawsoch eich hatgyfeirio at sgiliau astudio ar gyfer Camymddygiad Academaidd - yn gyntaf oll - peidiwch â phoeni!

Mae ein staff profiadol yn deall y gallech fod ychydig yn bryderus ynghylch cael eich atgyweirio; ceisiwch beidio â bod yn nerfus, ein rôl yn syml yw darparu cyngor ac arweiniad i'ch helpu chi i ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol er mwyn osgoi cyflawni unrhyw droseddau Camymddygiad Academaidd pellach.

Cyfeirir myfyrwyr atom yn fwyaf cyffredin am lên-ladrad, a/neu debygrwydd uchel, er y gallwch gael eich cyfeirio am unrhyw un o'r troseddau Camymddygiad Academaidd a restrir yn ein canllaw Camymddygiad Academaidd.

Pan gewch eich cyfeirio am lên-ladrad, rydym yn cynnig cymorth a chyngor ar gyfeirnodi ac aralleirio i'ch helpu i ddeall ble aethoch chi o’i le fel y gallwch chi osgoi gwneud camgymeriadau tebyg yn y dyfodol.

Mae eich atgyfeiriad i'r gwasanaeth sgiliau astudio yn gwbl gyfrinachol.

Cymerwch gip i weld mwy o fanylion am lên-ladrad a chategorïau eraill o gamymddygiad academaidd.

Atgyfeiriad oherwydd llên-ladrad/tebygrwydd uchel

Sut allwn ni helpu

Rydym yn cynnig cymorth un i un yn ogystal â gweithdai. Yn dilyn eich sesiwn byddwn yn cofnodi'ch presenoldeb ac yn manylu ar y meysydd dan sylw. Mae hyn yn gwbl gyfrinachol, a chaiff cofnodion eu dileu bob dwy flynedd. Gellir defnyddio hwn fel prawf presenoldeb pe bai ei angen arnoch.

Tutorial.jpg


Cymorth un i un ar gyfer cyfeirio

Yn ystod y sesiynau hyn rydym yn darparu cymorth i'ch helpu chi i ddeall:

  • Sut a phryd i gyfeirio
  • Gorchymyn dyfynnu - eich helpu chi i fod yn hyderus bod y manylion iawn yn y lle iawn.
  • Sut i fewnosod dyfyniadau fel y gall y darllenydd weld yn union pwy ddywedodd beth, a phryd. Mae hyn yn bwysig gan fod angen i'ch darlithydd allu dod o hyd i'r wybodaeth rydych chi'n ei defnyddio yn eich aseiniadau os oes angen/eisiau iddynt wneud hynny.
  • Sut i ddefnyddio'r canllaw yn effeithiol fel eich bod chi'n cael eich cyfeiriadau’n berffaith!

Efallai y byddwn yn mynd trwy rai sleidiau Powerpoint a/neu'n edrych ar adnoddau eraill ar gyfeirio.

Bydd cwblhau rhai ymarferion cyfeirio yn helpu i fagu hyder.

Mae rhai myfyrwyr yn dod â darn o waith fel y gallwn fynd drwyddo gyda'n gilydd ac edrych ar ardaloedd a allai beri problemau cyfeirio/aralleirio.

Rydym hefyd yn darparu cymorth i'ch helpu chi i wella'ch sgiliau aralleirio, gan eich annog i feddwl pam ei fod yn bwysig a sut i wneud hynny.

SDSS-home-btn-APPT-CYM.png

Pan fyddwch chi'n archebu'r apwyntiad, rhowch wybod i ni (yn yr adran nodiadau ymholi ar y dudalen archebu) am yr hyn rydych chi wedi’ch atgyfeirio am gymorth, e.e. cyfeirio/aralleirio.

Os na allwch gael apwyntiad yna e-bostiwch [email protected]

mailto:[email protected]

yn egluro eich bod wedi cael eich atgyfeirio a rhoi gwybod i ni am ddyddiad yr atgyfeiriad a'r dyddiad presenoldeb diwethaf (sydd ar eich ffurflen atgyfeirio).

Byddwn yn gwneud ein gorau i ddod o hyd i apwyntiad i chi fel eich bod yn cwrdd â'r dyddiad cau.

Mae’r gwasanaeth sgiliau astudio yn boblogaidd iawn, felly cynghorir archebu’n gynnar i helpu i osgoi sefyllfa “Methu â chael apwyntiad”.

Workshop.jpg

Gweithdai

Mae'n well gan rai myfyrwyr fynychu gweithdy pan fyddant wedi cael eu hatgyfeirio am gymorth gyda chyfeirio. Cynhelir gweithdai cyfeirio yn rheolaidd trwy gydol tymor yr hydref a'r gwanwyn. Rydym hefyd yn cynnal gweithdai aralleirio.

Bydd manylion dyddiadau ac amseroedd y rhain ar gael ar ein tudalen archebu Gweithdy.

SDSS-home-btn-WORK-CYM.png

ARCHEBWCH EICH LLE ar weithdy cyfeirio neu aralleirio.

Os na allwch fynd i un o'r gweithdai gosod, gallwch wneud cais am un. Sylwch fod yn rhaid cael grŵp o dri neu fwy er mwyn i ni gynnal gweithdy i chi. Byddwn yn gwneud ein gorau i ddod o hyd i ddyddiad ac amser sy'n addas i chi. I ofyn am weithdy e-bostiwch [email protected]


Canllawiau Cyfeirio PDC

Gweler ein tudalen we Cyfeirio lle byddwch yn dod o hyd i'r ystod lawn o adnoddau sydd ar gael i'ch helpu i wella'ch cyfeirio.

Dylech lawr lwytho ac argraffu copi o'r canllaw cyfeirio ar gyfer eich pwnc.