Gweithdai

Drwy gydol y flwyddyn rydym yn cynnal gweithdai wedi'u hamserlennu sydd wedi'u cynllunio i roi dealltwriaeth i fyfyrwyr o ofynion ysgrifennu academaidd.

Isod fe welwch y pynciau ar gyfer pob un o'r gweithdai a bydd pob un yn para am hyd at 1 awr.  

Sylwch:    Bydd yr holl weithdai yn cael eu cyflwyno o bell. Nid oes angen archebu; defnyddiwch y dolenni yn yr amserlen isod i gymryd rhan yn unrhyw un o'r gweithdai sy'n gyfleus i chi;  Defnyddiwch Google Chrome i gael y dolenni i weithio'n iawn.

Gallwn hefyd drefnu gweithdai ar gyfer grwpiau bach; cysylltwch â ni gyda'ch manylion a'ch gofynion i ofyn am weithdy (gweler isod).

Fel ffordd arall, gellir trafod unrhyw un o'r pynciau hyn mewn tiwtorial unigol, ac i wneud hyn gallwch drefnu apwyntiad.

Amserlen y Gweithdy - 2022/2023

Mae'r gweithdy hwn yn rhoi awgrymiadau ar fireinio testun eich traethawd hir, cynllunio a rheoli eich prosiect, strwythuro'r traethawd hir a'r gofynion academaidd ar gyfer ei ysgrifennu.

17 Hydref - 13:00

Mae llawer o fyfyrwyr yn colli marciau gwerthfawr am beidio â gallu cyfeirnodi’n gywir. Bydd y sesiwn hon yn amlygu arfer academaidd da a sgiliau i osgoi llên-ladrad; bydd yn canolbwyntio ar ddefnyddio system HARVARD gan gyfeirio'n benodol at ganllaw arddull PDC.

26 Medi - 10:00

30 Medi - 12:00

6 Hydref - 14:00

12 Hydref - 16:00

18 Hydref - 11:00

Mae ysgrifennu myfyriol yn sgil bwysig i'w datblygu; bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn cyflwyno'r prif fodelau ar gyfer myfyrio, ac yn annog adnabod a deall elfennau allweddol, gan gynnwys beirniadaeth, ffurf, strwythur a chydbwysedd.

21 Hydref - 15:00

I lawer, mae'r symud i ddysgu ar-lein wedi golygu efallai na fydd y strategaethau astudio presennol yn gweithio cystal ag mewn sefyllfaoedd wyneb yn wyneb. Dylai'r sesiwn hon eich helpu i ystyried strategaethau astudio newydd i'ch paratoi'n well ar gyfer astudio o bell.

29 Medi - 11:00

24 Hydref - 14:00

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i gynllunio eich traethawd hir, gydag ystyriaethau ymchwil a sut i leoli deunyddiau defnyddiol yn y llyfrgell.

Newydd i'r brifysgol? Mae’r sesiwn hon yn rhoi’r cyfle i chi archwilio’r hyn y mae uniondeb academaidd yn ei olygu i chi, a sut y gallwch gynnal egwyddorion uniondeb academaidd fel myfyriwr PDC.

4 Hydref - 14:00

19 Hydref - 10:00

Mae aralleirio yn sgil hanfodol wrth gyfeirio at waith pobl eraill, ac felly'n osgoi llên-ladrata. Ewch i'r sesiwn hon i gael awgrymiadau ar sut i aralleirio'n iawn.

28 Medi - 12:00

5 Hydref - 15:30

11 Hydref - 12:30

27 Hydref - 11:30

Mae'r gweithdai hyn yn eich cyflwyno i brif nodweddion ysgrifennu adroddiadau gyda phwyslais arbennig ar drefnu a chyflwyno gwybodaeth mewn fformat priodol.

7 Hydref - 11:00

Beth sy'n gwneud traethawd da? Mae'r gweithdy hwn yn nodi meysydd allweddol gwneuthuriad ac ysgrifennu traethodau, gan alluogi dull mwy hyderus o ddatblygu'r sgiliau ar gyfer y dasg hon.

27 Medi - 13:00

10 Hydref - 10:00

20 Hydref - 11:30

26 Hydref - 15:30

Mae ein gweithdy paratoi arholiadau yn canolbwyntio ar dechnegau adolygu effeithiol ac awgrymiadau ar gyfer dwyn i gof wybodaeth ac ysgrifennu mewn amodau arholiad. Fe'ch anogir hefyd i fyfyrio ar eich steil dysgu a'ch dulliau adolygu cyfredol.

Trosolwg byr o elfennau allweddol uniondeb academaidd a sut y gellir cynnal y rhain.

13 Hydref - 11:00

Mae siarad yn gyhoeddus yn sgil hanfodol yn y brifysgol neu mewn amgylchedd gwaith. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar ffyrdd o gyflawni cynllunio a threfnu ei chynnwys yn effeithiol, defnyddio cymhorthion gweledol, a chyflwyno'n hyderus, yn bennaf mewn perthynas â chyflwyniadau academaidd.

14 Hydref - 15:00

Mae'r gweithdy hwn wedi'i gynllunio i wneud astudio yn fwy hylaw. Mae'n eich annog i fod yn fwy ymwybodol o sut i drefnu eich amser, bydd yn eich helpu i ddatblygu strategaeth astudio briodol ac yn defnyddio technegau effeithiol ar gyfer paratoi, cymryd a ffeilio nodiadau o ddarlithoedd ac ymchwil.

Byddwch yn darganfod sut i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu trwy fabwysiadu safiad mwy arfarnol a beirniadol gyda'r gweithdy hwn.

25 Hydref - 11:30

Mae'r gweithdai hyn yn eich chyflwyno i arddull a disgwyliadau ysgrifennu academaidd mewn AU. Bydd mynychu'r gweithdai hyn yn eich helpu i ddechrau gyda'ch gwaith ysgrifennu yn dda ac efallai rhoi hyder i chi wrth i chi ymgeisio eich aseiniadau cyntaf.

3 Hydref - 10:00

Byddwch yn darganfod sut i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu trwy fabwysiadu safiad mwy arfarnol a beirniadol gyda'r gweithdy hwn wrth ymchwilio a pharatoi aseiniadau. 

Gofynnwch am Weithdy

Cais grŵp: Os ydych chi a grŵp o gyd-fyfyrwyr eisiau i un o'r gweithdai a restrir yn ein cyfres gael ei gyflwyno ar ddyddiad ac amser penodol, anfonwch e-bost atom gyda manylion yr hyn rydych chi ei eisiau a phryd.

Os nad ydych yn gofyn am weithdy fel rhan o grŵp ond yr hoffech gael y wybodaeth o hyd am unrhyw un o bynciau'r gweithdy rhestredig yna, gallwch drefnu apwyntiad sgiliau astudio yn y ffordd arferol a gofyn i'r tiwtor gyflwyno'r deunydd un i un. 

Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych a gwneud ein gorau i ddarparu ar gyfer eich cais.


Cefnogaeth Digidol a sesiynau Cwrdd-â-Mentor

Mae mentora myfyrwyr yn cynnig cyfle i sgwrsio â chyd-fyfyriwr dros y pythefnos nesaf. Felly, gan ddechrau o ddydd Llun, 26 Medi hyd at 7 Hydref, bob dydd gallwch ymuno â myfyriwr profiadol a all siarad â chi am eich ychydig wythnosau cyntaf, yn enwedig darparu cymorth gyda thechnoleg a meddalwedd newydd efallai nad ydych yn gyfarwydd â nhw neu awgrymiadau ar sut i symud o gwmpas. y campws y byddwch yn astudio ynddo. Os nad yw'r amseroedd hyn yn gyfleus i chi, ac os oes angen cymorth digidol arnoch neu os oes gennych unrhyw ymholiad arall ynghylch mentora, cysylltwch â [email protected] Byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.

Tîm Mentora Myfyrwyr.

13:00-13.30 - Cwrdd â Mentor - ymunwch â ni ar-lein

13:00-13.30 - Cwrdd â Mentor - ymunwchâ ni ar-lein

13:00-13.30 - Cwrdd â Mentor - ymunwchâ ni ar-lein

13:00-13.30 - Cwrdd â Mentor - ymunwchâ ni ar-lein

13:00-13.30 - Cwrdd â Mentor - ymunwchâ ni ar-lein