Gweithdai

Drwy gydol y flwyddyn rydym yn cynnal gweithdai wedi'u hamserlennu sydd wedi'u cynllunio i roi dealltwriaeth i fyfyrwyr o ofynion ysgrifennu academaidd.

Isod fe welwch y pynciau ar gyfer pob un o'r gweithdai a bydd pob un yn para am hyd at 1 awr.  

Sylwch:    Bydd yr holl weithdai yn cael eu cyflwyno o bell. Nid oes angen archebu; defnyddiwch y dolenni yn yr amserlen isod i gymryd rhan yn unrhyw un o'r gweithdai sy'n gyfleus i chi.

Gallwn hefyd drefnu gweithdai ar gyfer grwpiau bach; cysylltwch â ni gyda'ch manylion a'ch gofynion i ofyn am weithdy (gweler isod).

Fel ffordd arall, gellir trafod unrhyw un o'r pynciau hyn mewn tiwtorial unigol, ac i wneud hyn gallwch drefnu apwyntiad.

Amserlen y Gweithdy - 2022/2023

Mae'r gweithdy hwn yn rhoi awgrymiadau ar fireinio testun eich traethawd hir, cynllunio a rheoli eich prosiect, strwythuro'r traethawd hir a'r gofynion academaidd ar gyfer ei ysgrifennu.

20 Chwefror - 13:00

Mae llawer o fyfyrwyr yn colli marciau gwerthfawr am beidio â gallu cyfeirnodi’n gywir. Bydd y sesiwn hon yn amlygu arfer academaidd da a sgiliau i osgoi llên-ladrad; bydd yn canolbwyntio ar ddefnyddio system HARVARD gan gyfeirio'n benodol at ganllaw arddull PDC.

11 Ionawr - 10:00

16 Ionawr - 15:00

24 Ionawr - 14:00

30 Ionawr - 10:00

3 Chwefror - 12:00

9 Chwefror - 14:00

15 Chwefror - 16:00

21 Chwefror - 11:00

Mae ysgrifennu myfyriol yn sgil bwysig i'w datblygu; bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn cyflwyno'r prif fodelau ar gyfer myfyrio, ac yn annog adnabod a deall elfennau allweddol, gan gynnwys beirniadaeth, ffurf, strwythur a chydbwysedd.

20 Ionawr - 11:00

27 Ionawr - 13:00

27 Chwefror - 14:00

I lawer, mae'r symud i ddysgu ar-lein wedi golygu efallai na fydd y strategaethau astudio presennol yn gweithio cystal ag mewn sefyllfaoedd wyneb yn wyneb. Dylai'r sesiwn hon eich helpu i ystyried strategaethau astudio newydd i'ch paratoi'n well ar gyfer astudio o bell.

2 Chwefror - 11:00

Newydd i'r brifysgol? Mae’r sesiwn hon yn rhoi’r cyfle i chi archwilio’r hyn y mae uniondeb academaidd yn ei olygu i chi, a sut y gallwch gynnal egwyddorion uniondeb academaidd fel myfyriwr PDC.

8 Chwefror - 13:00

13 Chwefror - 10:00

22 Chwefror - 10:00

Mae aralleirio yn sgil hanfodol wrth gyfeirio at waith pobl eraill, ac felly'n osgoi llên-ladrata. Ewch i'r sesiwn hon i gael awgrymiadau ar sut i aralleirio'n iawn.

12 Ionawr - 11:00

18 Ionawr - 13:00

26 Ionawr - 14:00

1 Chwefror - 12:00

7 Chwefror - 15:30

Mae'r gweithdai hyn yn eich cyflwyno i brif nodweddion ysgrifennu adroddiadau gyda phwyslais arbennig ar drefnu a chyflwyno gwybodaeth mewn fformat priodol.

10 Chwefror - 11:00

Beth sy'n gwneud traethawd da? Mae'r gweithdy hwn yn nodi meysydd allweddol gwneuthuriad ac ysgrifennu traethodau, gan alluogi dull mwy hyderus o ddatblygu'r sgiliau ar gyfer y dasg hon.

13 Ionawr - 12:00

23 Ionawr - 12:00

31 Ionawr - 13:00

23 Chwefror - 11:30

Mae ein gweithdy paratoi arholiadau yn canolbwyntio ar dechnegau adolygu effeithiol ac awgrymiadau ar gyfer dwyn i gof wybodaeth ac ysgrifennu mewn amodau arholiad. Fe'ch anogir hefyd i fyfyrio ar eich steil dysgu a'ch dulliau adolygu cyfredol.

14 Chwefror -  12:30

Trosolwg byr o elfennau allweddol uniondeb academaidd a sut y gellir cynnal y rhain.

25 Ionawr - 14:00

16 Chwefror - 11:00

24 Chwefror - 15:00

Mae siarad yn gyhoeddus yn sgil hanfodol yn y brifysgol neu mewn amgylchedd gwaith. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar ffyrdd o gyflawni cynllunio a threfnu ei chynnwys yn effeithiol, defnyddio cymhorthion gweledol, a chyflwyno'n hyderus, yn bennaf mewn perthynas â chyflwyniadau academaidd.

10 Ionawr - 15:00

17 Chwefror - 15:00

Mae'r gweithdy hwn wedi'i gynllunio i wneud astudio yn fwy hylaw. Mae'n eich annog i fod yn fwy ymwybodol o sut i drefnu eich amser, bydd yn eich helpu i ddatblygu strategaeth astudio briodol ac yn defnyddio technegau effeithiol ar gyfer paratoi, cymryd a ffeilio nodiadau o ddarlithoedd ac ymchwil.

19 Ionawr - 12:00

Byddwch yn darganfod sut i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu trwy fabwysiadu safiad mwy arfarnol a beirniadol gyda'r gweithdy hwn.

9 Ionawr - 12:00

17 Ionawr - 10:00

28 Chwefror - 11:30

Mae'r gweithdai hyn yn eich chyflwyno i arddull a disgwyliadau ysgrifennu academaidd mewn AU. Bydd mynychu'r gweithdai hyn yn eich helpu i ddechrau gyda'ch gwaith ysgrifennu yn dda ac efallai rhoi hyder i chi wrth i chi ymgeisio eich aseiniadau cyntaf.

6 Chwefror - 10:00

Cynhelir y gweithdy ymarferol hon gan fyfyrwyr profiadol sydd yno i'ch helpu i ddefnyddio systemau PDC yn effeithiol. Dewch draw i ofyn am systemau archebu Turnitin, Blackboard, Unilife, Word, PowerPoint ac apwyntiad neu i fagu eich hyder gyda thasgau TG cyffredinol. Bydd ein Mentoriaid Cymorth Digidol yn eich harwain ar eich pen eich hun, neu USW, dyfais.

25 Ionawr - 14:30-15:30, Campws Trefforest, TRL116

27 Ionawr - 10:30-11:30, Campws Trefforest, TRL116

1 Chwefror - 14:30-15:30, Campws Trefforest, TRL116

3 Chwefror - 10:30-11:30, Campws Trefforest, TRL116

8 Chwefror - 14:30-15:30, Campws Trefforest, TRL116

10 Chwefror - 10:30-11:30, Campws Trefforest, TRL116

15 Chwefror - 14:30-15:30, Campws Trefforest, TRL116

17 Chwefror - 10:30-11:30, Campws Trefforest, TRL116

22 Chwefror - 14:30-15:30, Campws Trefforest, TRL116

24 Chwefror - 10:30-11:30, Campws Trefforest, TRL116

Gofynnwch am Weithdy

Cais grŵp: Os ydych chi a grŵp o gyd-fyfyrwyr eisiau i un o'r gweithdai a restrir yn ein cyfres gael ei gyflwyno ar ddyddiad ac amser penodol, anfonwch e-bost atom gyda manylion yr hyn rydych chi ei eisiau a phryd.

Os nad ydych yn gofyn am weithdy fel rhan o grŵp ond yr hoffech gael y wybodaeth o hyd am unrhyw un o bynciau'r gweithdy rhestredig yna, gallwch drefnu apwyntiad sgiliau astudio yn y ffordd arferol a gofyn i'r tiwtor gyflwyno'r deunydd un i un. 

Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych a gwneud ein gorau i ddarparu ar gyfer eich cais.


Cefnogaeth Digidol a sesiynau Cwrdd-â-Mentor

Mae ein mentoriaid yn fyfyrwyr sefydledig ac yn hapus i ddefnyddio eu profiad i'ch helpu. Peidiwch â bod yn swil, galwch heibio!   

Ein Mentoriaid Myfyrwyr Gall helpu gyda: 

  • helpu chi efo lylwio bwrdd du (Blackboard) ac Unilife 
  • chefnogaeth gyda systemau cyrchu, Wf-Fi a mwy 
  • Microsoft sylfaenol (enghraifft, Word/Powerpoint) 
  • ymholiadau cyffredinol am astudio yn PDC 

 

Opsiynau cymorth ar y dde.


Tîm Mentora Myfyrwyr.

Galwch heibio i gael sgwrs am fywyd prifysgol, neu am gefnogaeth digidol, gyda'n  Mentoriaid Myfyrwyr. 


Trefforest – L105, Dydd Llun - Dydd Gwener 

Glyn-taf - Ardal Parth Cyngor, Prynhawn Mawrth 

Caerdydd- Ardal Parth Cyngor, Bore Mawrth 

Casnewydd - Ardal Parth Cyngor, Prynhawn Llun 

Os oes angen cymorth arnoch y tu allan i'r oriau hyn, e-bostiwch [email protected]  a byddwn yn cynnig cefnogaeth cyn gynted ag y gallwn.