Gweithdai

Yn ystod tymhorau'r Hydref a'r Gwanwyn rydym yn cynnal gweithdai wedi'u hamserlennu i roi dealltwriaeth i fyfyrwyr o ofynion ysgrifennu academaidd.

Isod fe welwch y pynciau ar gyfer pob un o'r gweithdai a bydd pob un yn para am hyd at 1 awr.  

Sylwch:    Bydd y weithdai yn cael ei ddarparu ar lein nes bydd rhybudd pellach. Nid oes angen archebu; defnyddiwch y dolenni yn yr amserlen isod i gymryd rhan yn unrhyw un o'r gweithdai sy'n gyfleus i chi;  Defnyddiwch Google Chrome i gael y dolenni i weithio'n iawn.

Gallwn hefyd drefnu gweithdai ar gyfer grwpiau bach; cysylltwch â ni gyda'ch manylion a'ch gofynion i ofyn am weithdy (gweler isod).

Fel ffordd arall, gellir trafod unrhyw un o'r pynciau hyn mewn tiwtorial unigol, ac i wneud hyn gallwch drefnu apwyntiad.

Amserlen y Gweithdy - 2021/2022

Mae'r gweithdy hwn yn rhoi awgrymiadau ar lunio / mireinio eich pwnc traethawd hir, cynllunio a rheoli eich prosiect, ystyriaethau ymchwil, strwythuro dulliau a'r gofynion academaidd ar gyfer ei ysgrifennu.

2022

28 Ionawr – 13:00

15 Marc - 11.00

Mae llawer o fyfyrwyr yn colli marciau gwerthfawr am beidio â gallu cyfeirnodi’n gywir. Bydd y sesiwn hon yn amlygu arfer academaidd da a sgiliau i osgoi llên-ladrad; bydd yn canolbwyntio ar ddefnyddio system HARVARD gan gyfeirio'n benodol at ganllaw arddull PDC.


1 Mehefin - 11.00

9 Mehefin - 1.00

14 Mehefin - 12.00

22 Mehefin - 11.00

5 Gorffennaf - 15.00

6 Gorffennaf - 13.00

15 Gorffennaf - 10.00

19 Gorffennaf - 14.00

28 Gorffennaf - 12.00

1 Awst - 11.00

9 Awst - 15.00

17 Awst - 10.00

22 Awst - 14.00

1 Medi - 11.00

9 Medi - 13.00

Mae ysgrifennu myfyriol yn sgil bwysig i'w datblygu; bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn cyflwyno'r prif fodelau ar gyfer myfyrio, ac yn annog adnabod a deall elfennau allweddol, gan gynnwys beirniadaeth, ffurf, strwythur a chydbwysedd.

2022

26 Ionawr – 11.00

4 Chwefror – 14.00

23 Marc - 10.00

I lawer, mae'r symud i ddysgu ar-lein wedi golygu efallai na fydd y strategaethau astudio presennol yn gweithio cystal ag mewn sefyllfaoedd wyneb yn wyneb. Dylai'r sesiwn hon eich helpu i ystyried strategaethau astudio newydd i'ch paratoi'n well ar gyfer astudio o bell.

2022

12 Ionawr – 11.00

Mae'r gweithdy hwn yn rhoi awgrymiadau ar gynllunio strwythur ar gyfer eich pwnc traethawd hir, sut i rheoli eich prosiect, ystyriaethau ymchwil a sut i ddod o hyd i ddeunyddiau defnyddiol yn y llyfrgell.

19 Ionawr 12.00

Mae aralleirio yn sgil hanfodol wrth gyfeirio at waith pobl eraill, ac felly'n osgoi llên-ladrata. Ewch i'r sesiwn hon i gael awgrymiadau ar sut i aralleirio'n iawn.

3 Chwefror – 15.00

9 Chwefror – 11.30

15 Chwefror – 10.00

21 Chwefror – 13.30

1 Marc - 10.00

11 Marc - 12.00

24 Marc - 2.00

Mae'r gweithdai hyn yn eich cyflwyno i brif nodweddion ysgrifennu adroddiadau gyda phwyslais arbennig ar drefnu a chyflwyno gwybodaeth mewn fformat priodol.

2022

20 Ionawr – 11.00

7 Marc - 10.00         

18 Marc - 2.00

Beth sy'n gwneud traethawd da? Mae'r gweithdy hwn yn nodi meysydd allweddol gwneuthuriad ac ysgrifennu traethodau, gan alluogi dull mwy hyderus o ddatblygu'r sgiliau ar gyfer y dasg hon.

2 Chwefror – 11.30

8 Chwefror – 15.30

14 Chwefror – 13.30

25 Chwefror – 10.00

3 Marc - 2.00 

9 Marc - 10.00 

21 Marc - 3.30 

31 Marc - 12.00

Mae ein gweithdy paratoi arholiadau yn canolbwyntio ar dechnegau adolygu effeithiol ac awgrymiadau ar gyfer dwyn i gof wybodaeth ac ysgrifennu mewn amodau arholiad. Fe'ch anogir hefyd i fyfyrio ar eich steil dysgu a'ch dulliau adolygu cyfredol.

17 Marc - 3.00        

29 Marc - 10.00

22 Mehefin - 2.00

28 Mehefin - 12.00

7 Gorffennaf - 10.00

11 Gorffennaf - 3.00

19 Gorffennaf - 11.00

29 Gorffennaf - 3.00

Mae siarad yn gyhoeddus yn sgil hanfodol yn y brifysgol neu mewn amgylchedd gwaith. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar ffyrdd o gyflawni cynllunio a threfnu ei chynnwys yn effeithiol, defnyddio cymhorthion gweledol, a chyflwyno'n hyderus, yn bennaf mewn perthynas â chyflwyniadau academaidd.

28 Marc - 3.00

Mae'r gweithdy hwn wedi'i gynllunio i wneud astudio yn fwy hylaw. Mae'n eich annog i fod yn fwy ymwybodol o sut i drefnu eich amser, bydd yn eich helpu i ddatblygu strategaeth astudio briodol ac yn defnyddio technegau effeithiol ar gyfer paratoi, cymryd a ffeilio nodiadau o ddarlithoedd ac ymchwil.

17 Chwefror – 15.00

Byddwch yn darganfod sut i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu trwy fabwysiadu safiad mwy arfarnol a beirniadol gyda'r gweithdy hwn.

1 Chwefror – 10.00

7 Chwefror – 11.30

18 Chwefror – 13.30

24 Chwefror – 15.30

2 Marc - 15.00

8 Marc - 1.00

14 Marc - 10.00

25 Marc - 12.00

30 Marc - 11.00

Mae'r gweithdai hyn yn eich chyflwyno i arddull a disgwyliadau ysgrifennu academaidd mewn AU. Bydd mynychu'r gweithdai hyn yn eich helpu i ddechrau gyda'ch gwaith ysgrifennu yn dda ac efallai rhoi hyder i chi wrth i chi ymgeisio eich aseiniadau cyntaf.

2022

11 Chwefror – 13.00

23 Chwefror – 10.00

Byddwch yn darganfod sut i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu trwy fabwysiadu safiad mwy arfarnol a beirniadol gyda'r gweithdy hwn wrth ymchwilio a pharatoi aseiniadau. 

7 Rhagfyr - 11.30

20 Ionawr - 12.00

Gofynnwch am Weithdy

Cais grŵp: Os ydych chi a grŵp o gyd-fyfyrwyr eisiau i un o'r gweithdai a restrir yn ein cyfres gael ei gyflwyno ar ddyddiad ac amser penodol, anfonwch e-bost atom gyda manylion yr hyn rydych chi ei eisiau a phryd.

Os nad ydych yn gofyn am weithdy fel rhan o grŵp ond yr hoffech gael y wybodaeth o hyd am unrhyw un o bynciau'r gweithdy rhestredig yna, gallwch drefnu apwyntiad sgiliau astudio yn y ffordd arferol a gofyn i'r tiwtor gyflwyno'r deunydd un i un. 

Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych a gwneud ein gorau i ddarparu ar gyfer eich cais.


Cefnogaeth Digidol a sesiynau Cwrdd-â-Mentor

Cyfarfod-A-Mentor 

Mae mentora myfyrwyr ar hyn o bryd yn gweithredu ar staffio ac oriau y tu allan i'r tymor. Os oes angen cymorth digidol arnoch neu os oes gennych unrhyw ymholiad arall ynghylch mentora, cysylltwch â [email protected] yn y lle cyntaf. 

Byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn. 

Tîm Mentora Myfyrwyr.