Gweithdai

Yn ystod tymhorau'r Hydref a'r Gwanwyn rydym yn cynnal gweithdai wedi'u hamserlennu ar gampws Treforest i roi dealltwriaeth i fyfyrwyr o ofynion ysgrifennu academaidd.

Isod fe welwch y pynciau ar gyfer pob un o'r gweithdai. 

Sylwch:    Bydd yr weithdai yn cael ei ddarparu ar lein nes bydd rhybudd pellach. Nid oes angen archebu; defnyddiwch y dolenni yn yr amserlen isod i gymryd rhan yn unrhyw un o'r gweithdai sy'n gyfleus i chi.

Newydd I 2020 – Sesiynau Gofynnwch i Diwtor Byw!   Gweler isod am rhagor o fanylion.

Gallwn hefyd drefnu gweithdai ar gyfer grwpiau bach; cysylltwch â ni gyda'ch manylion a'ch gofynion i ofyn am weithdy (gweler isod).

Fel ffordd arall, gellir trafod unrhyw un o'r pynciau hyn mewn tiwtorial unigol, ac i wneud hyn gallwch drefnu apwyntiad.

Gofynnwch am Weithdy

Cais grŵp: Os ydych chi a grŵp o gyd-fyfyrwyr am gael un o'r gweithdai a restrir yn ein cyfres a gyflwynir ar eich campws cartref, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen.

Os nad ydych yn gofyn am weithdy fel rhan o grŵp ond yr hoffech gael y wybodaeth o hyd am unrhyw un o bynciau'r gweithdy rhestredig yna, gallwch drefnu apwyntiad sgiliau astudio yn y ffordd arferol a gofyn i'r tiwtor gyflwyno'r deunydd un i un. 

Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych a gwneud ein gorau i ddarparu ar gyfer eich cais.


Amserlen y Gweithdy - Hydref 2020

Mae'r gweithdy hwn yn rhoi awgrymiadau ar lunio / mireinio eich pwnc traethawd hir, cynllunio a rheoli eich prosiect, ystyriaethau ymchwil, strwythuro dulliau a'r gofynion academaidd ar gyfer ei ysgrifennu.Mae llawer o fyfyrwyr yn colli marciau gwerthfawr am beidio â gallu cyfeirnodi’n gywir. Bydd y sesiwn hon yn amlygu arfer academaidd da a sgiliau i osgoi llên-ladrad; bydd yn canolbwyntio ar ddefnyddio system HARVARD gan gyfeirio'n benodol at ganllaw arddull PDC.Mae ysgrifennu myfyriol yn sgil bwysig i'w datblygu; bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn cyflwyno'r prif fodelau ar gyfer myfyrio, ac yn annog adnabod a deall elfennau allweddol, gan gynnwys beirniadaeth, ffurf, strwythur a chydbwysedd.Mae aralleirio yn sgil hanfodol wrth gyfeirio at waith pobl eraill, ac felly'n osgoi llên-ladrata. Ewch i'r sesiwn hon i gael awgrymiadau ar sut i aralleirio'n iawn.Mae'r gweithdai hyn yn eich cyflwyno i brif nodweddion ysgrifennu adroddiadau gyda phwyslais arbennig ar drefnu a chyflwyno gwybodaeth mewn fformat priodol.
Beth sy'n gwneud traethawd da? Mae'r gweithdy hwn yn nodi meysydd allweddol gwneuthuriad ac ysgrifennu traethodau, gan alluogi dull mwy hyderus o ddatblygu'r sgiliau ar gyfer y dasg hon.
Mae ein gweithdy paratoi arholiadau yn canolbwyntio ar dechnegau adolygu effeithiol ac awgrymiadau ar gyfer dwyn i gof wybodaeth ac ysgrifennu mewn amodau arholiad. Fe'ch anogir hefyd i fyfyrio ar eich steil dysgu a'ch dulliau adolygu cyfredol.
Mae siarad yn gyhoeddus yn sgil hanfodol yn y brifysgol neu mewn amgylchedd gwaith. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar ffyrdd o gyflawni cynllunio a threfnu ei chynnwys yn effeithiol, defnyddio cymhorthion gweledol, a chyflwyno'n hyderus, yn bennaf mewn perthynas â chyflwyniadau academaidd.

Mae'r gweithdy hwn wedi'i gynllunio i wneud astudio yn fwy hylaw. Mae'n eich annog i fod yn fwy ymwybodol o sut i drefnu eich amser, bydd yn eich helpu i ddatblygu strategaeth astudio briodol ac yn defnyddio technegau effeithiol ar gyfer paratoi, cymryd a ffeilio nodiadau o ddarlithoedd ac ymchwil.
Byddwch yn darganfod sut i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu trwy fabwysiadu safiad mwy arfarnol a beirniadol gyda'r gweithdy hwn.
Mae'r gweithdai hyn yn eich chyflwyno i arddull a disgwyliadau ysgrifennu academaidd mewn AU. Bydd mynychu'r gweithdai hyn yn eich helpu i ddechrau gyda'ch gwaith ysgrifennu yn dda ac efallai rhoi hyder i chi wrth i chi ymgeisio eich aseiniadau cyntaf.

Gofynnwch i Diwtor Fyw!

Ymunwch â'r sesiynau hyn i gael ymateb cyflym neu ar unwaith i unrhyw ymholiadau  fod gennych neu i ddarganfod sut y gallwn eich helpu gyda'ch sgiliau astudio.

19 Hydref - 12:00

19 Hydref - 13:00

20 Hydref - 12:00

20 Hydref - 13:00

21 Hydref - 12:00

21 Hydref - 13:00


22 Hydref - 12:00

22 Hydref - 13:00


23 Hydref - 12:00

23 Hydref - 13:00