Gwybodaeth i staff PDC

Gall staff academaidd helpu i ddatblygu sgiliau astudio eu myfyrwyr trwy wneud eu myfyrwyr yn ymwybodol o'n cyfres o weithdai, gan ofyn am weithdy yn benodol ar gyfer grŵp o fyfyrwyr, gan ddefnyddio ein hadnoddau a chyfeirio myfyrwyr, maent yn nodi bod angen cymorth arnynt i'n gwasanaeth tiwtorial.

Gweithdai ac adnoddau e-Ddysgu.

Mae Sgiliau Astudio yn cynnig nifer o opsiynau cydamserol ac asyncronig i staff academaidd sydd am ymgorffori deunydd sgiliau astudio yn eu cwrs, gyrchu deunyddiau cymorth i'w defnyddio fel offer e-Ddysgu asyncronig, neu i'w cyflwyno yn eu cyflwyniad cydamserol. Mae'r rhain yn cynnwys:

Gweithdai: Byddwn yn cynnig gweithdai byw wedi'u haddasu a gweithdai cryno  y gellir eu defnyddio'n gydamserol neu'n asyncroning. I wneud ymholiadau pellach neu i ofyn am archebu gweithdy, cysylltwch â ni ar studyskills@southwales.ac.uk yn y lle cyntaf.

Adnoddau e-Ddysgu: Mae ein tudalennau Hunangymorth yn cynnig  adnoddau y gall myfyrwyr eu cyrchu i gael gwybodaeth am sgiliau academaidd ac ysgrifennu aseiniadau.

Yn nhymor yr hydref byddwn yn treialu adnodd ar-lein newydd, Articulate, sy'n tywys myfyrwyr trwy daith ysgrifennu academaidd gyda chefnogaeth gan diwtoriaid sgiliau astudio a rhyngweithio efo myfyrwyr . Rydym yn gobeithio gallu sicrhau bod y cwrs ysgrifennu hwn ar gael yn ehangach yn dilyn y peilot, ond yn y cyfamser os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes gennych ddiddordeb yn hyn, cysylltwch â ni ar sgiliau astudio.

Tiwtorialau

Bydd sgiliau astudio yn parhau i gynnig cefnogaeth diwtorial i fyfyrwyr ac mae sesiynau tiwtorial ar gael ar-lein neu drwy gyswllt fideo. Mae cyfarwyddiadau llawn ar gyfer sesiynau tiwtorial  ar ein tudalen archebu.

Cefnogaeth cymheiriaid

Bugeiliol: Bydd cynllun mentora myfyrwyr USW yn parhau i gefnogi myfyrwyr newydd ac yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr sy'n dychwelyd, myfyrwyr o bell ac Ôl-radd. Bydd ein Super Mentoriaid yn derbyn hyfforddiant digidol a bydd profiad ein holl fentoriaid yn amhrisiadwy i fyfyrwyr sy'n dod i mewn yn amgylchedd DEAL.

Helpwch  i godi ymwybyddiaeth o'r cynllun hwn i'ch myfyrwyr trwy eu cyfeirio at ein tudalennau Mentora Myfyrwyr.

Cymorth Astudio â Chymorth Cymheiriaid (PASS): Bydd y sesiynau hyn yn cefnogi myfyrwyr ar-lein a bydd arweinwyr PASS newydd yn derbyn eu hyfforddiant ar-lein. Ewch i'n gwefan Mentora Myfyrwyr i gael mwy o fanylion am y cynllun.


Gall gwneud cais am weithdy sgiliau astudio i'ch myfyrwyr fod yn ffordd effeithiol o fynd i'r afael â materion cyffredin mewn ysgrifennu academaidd myfyrwyr.
Mae ein sesiynau gweithdy fel arfer yn rhedeg am hyd at awr ac maent ar gael ar nifer o bynciau.

I wneud cais

A fyddech cystal ag anfon eich cais drwy e-bost at studyskills@southwales.ac.uk, gan ddarparu'r wybodaeth ganlynol:


• Eich enw
• Eich modiwl
• Grŵp blwyddyn myfyrwyr
• Gweithdy y gwnaed cais amdano
• Dau ddyddiad posibl
• Amser/oedd
• Unrhyw sylwadau / ymholiadau pellach


DS: Cynlluniwyd ein gweithdai i gwmpasu'r meysydd pwnc yn drylwyr; felly, rydym yn cynghori eu bod yn cael eu cyflwyno fel testunau ar wahân. Os ydych chi eisiau cyfuno dau faes pwnc, cysylltwch â ni i drafod y posibilrwydd.

Mae gennym ystod gynhwysfawr o ganllawiau astudio, adnoddau ar-lein a chysylltiadau i adnoddau allanol sy'n ddefnyddiol i staff academaidd eu defnyddio a'u trosglwyddo i'w myfyrwyr.

Sgiliau Astudio: 

Mathemateg: 

IT: 

Cymraeg: 

Fel academydd, gallwch gyfeirio myfyrwyr at ein gwasanaeth.


Ar hyn o bryd nid yw hon yn broses ffurfiol ac ni ellir gorfodi myfyrwyr i fynychu. Fodd bynnag, mae myfyrwyr yn tueddu i ymateb yn gadarnhaol i argymhellion gan staff academaidd i ymgysylltu â'n gwasanaeth.

Sut y gall myfyrwyr gysylltu â ni

Gall myfyrwyr drefnu apwyntiad trwy ymweld â'n gwefan ac archebu trwy ein system archebu ar-lein. Gall myfyrwyr hefyd gysylltu â’r Ardaloedd Cynghori i archebu neu roi gwybod am unrhyw broblemau sydd ganddynt wrth archebu ar-lein.

Sut y gall staff academaidd gysylltu â ni

Ymweld â ni'n bersonol
• E-bostio ni: studyskills@southwales.ac.uk
• Ffonio ni yn ystod oriau agor ar 01443 482990.