Trefnu apwyntiad

Rhowch wybod i ni wrth i chi drefnu apwyntiad a ydych eisiau’r apwyntiad drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Nodwch, efallai y bydd angen trefnu i gyfieithydd ar y pryd fod yn bresennol.


Coronavirus (COVID-19): Canllawiau i fyfyrwyr sy'n bwriadu defnyddio'r Gwasanaeth Sgiliau Astudio dros yr wythnosau nesaf.

Yn dilyn y cyngor diweddaraf gan y llywodraeth a'r brifysgol ar hyn o bryd mae pob apwyntiad wyneb yn wyneb yn cael ei ganslo nes bydd rhybudd pellach. Mae hyn yn cynnwys gweithdai.

Bydd y tîm sgiliau astudio yn dal i ddarparu sesiynau tiwtorial e-bost, a gellir archebu'r rhain yn dilyn y camau ar ein tudalen Archebu Apwyntiad.

Byddwn hefyd yn gallu cynnig cefnogaeth trwy Gydweithio a ffôn, a byddwn yn parhau i gynnig ein gwasanaeth Gofyn i Diwtor am ymholiadau cyflym.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch studyskills@southwales.ac.uk yn ôl yr arfer.

Rydym yn edrych ymlaen at ailafael yn ein gwasanaeth arferol ac yn y cyfamser rydym yn eich annog i ofalu am eich iechyd eich hun ac iechyd y rhai o'ch cwmpas trwy gael y wybodaeth ddiweddaraf am ganllawiau cyngor iechyd y llywodraeth.

Y Tîm Sgiliau Astudio


Sylwch fod yr holl wybodaeth a amlinellir isod yn ymwneud â hyfforddiant sgiliau astudio generig. Dylai myfyrwyr sydd â diagnosis o ADY / SpLD sydd angen hyfforddiant sgiliau astudio arbenigol, gysylltu â thîm anabledd PDC, neu e-bostiwch SSST@southwales.ac.uk


AZO-button-appointments-300px-CYM.png

Defnyddiwch ein system archebu i ddarganfod pryd mae sesiynau tiwtorial ar gael, gan y byddant yn amrywio bob wythnos, ac ar bob campws.

AZO-buttons-ASK-A-QUESTION-CYMRAEG.png

Neu, gallwch e-bostio’n uniongyrchol i studyskills@southwales.ac.uk

 AZO-button-FAQs-300px-CYM.png

Efallai y gwelwch yr ateb i'ch cwestiwn o'n cwestiynau cyffredin isod. Os na, anfonwch eich cwestiwn atom gan ddefnyddio’r Ardal Gynghori Ar-lein.

Gallwch archebu:

Un tiwtorial mewn wythnos:

• Archebwch ar sail dim ond un tiwtorial yr wythnos oni bai bod tiwtor wedi cytuno fel arall.

• Ceisiwch ddod gydag amcanion clir ar gyfer eich tiwtorial.

• Rydym yn monitro ein archebion, ac os ydych chi wedi archebu mwy nag un, byddwn yn canslo pob un ond yr apwyntiad cyntaf a wnaed os nad oes gennych gyfle i wneud hynny eich hun.

Archebion grŵp:

• Archebu tiwtorial i chi'ch hun neu i grŵp bach.
• Ar gyfer grwpiau, bydd angen i chi enwebu un person i archebu'r sesiwn grŵp ar-lein. Os ydych chi'n archebu am fwy na thri, anfonwch e-bost at studyskills@southwales.ac.uk, oherwydd bydd angen i ni archebu ystafell fwy addas.

Tiwtorialau Ystadegau

Byddwch yn ymwybodol nad ydym yn cynghori ar ddadansoddiad ystadegol ar gyfer gwaith prosiect neu SPSS.

Apwyntiadau Skype neu e-bost 

Mae apwyntiadau Skype ac e-bost ar gael. Nodir y rhain fel Sgiliau Astudio - E-bost wrth archebu ar-lein. Os ydych chi'n dymuno sgwrsio ar fideo, rhowch wybod i ni ymlaen llaw trwy e-bostio studyskills@southwales.ac.uk neu drwy ychwanegu nodyn at eich slot archebu wrth archebu'r apwyntiad.

Os NAD oes gennych chi e-bost cadarnhau, nid yw'r apwyntiad wedi'i archebu.
I ganslo apwyntiad wedi'i archebu, defnyddiwch y system archebu ar-lein.
Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, cysylltwch â ni drwy e-bost studyskills@southwales.ac.uk

Archebu tiwtorial ar-lein

Sgiliasu Astudio

I gael rhywun i edrych dros eich gwaith ar-lein:

  1.  Trefnwch apwyntiad gan ddefynyddio Sgiliau Astudio - E-bost trwy'r system archebu ar-lein Advice Zone Online. 
  2. E-bostiwch eich dogfen fel atodiad dogfen Word (nid dolen) i studyskills@southwales.ac.uk
  3. Marciwch yr e-bost ‘Er Sylw:’ tiwtor eich apwyntiad cyn amser yr apwyntiad (mae bore diwrnod yr apwyntiad neu’r diwrnod o’r blaen yn ddigon buan - mae'n debyg na fydd anfon yr e-bost yn gynharach yn golygu bod eich gwaith yn cael ei weld yn gynharach).
  4. Dychwelir eich gwaith ar ddiwedd amser yr apwyntiad gydag adborth.
  5. Fel arfer rhoddir adborth gan ddefnyddio meddalwedd ‘Track Changes’, sy'n eich galluogi i weld yr holl sylwadau, golygiadau ac ati y mae'r tiwtor wedi'u gwneud. Derbyn neu wrthod y newidiadau gan ddefnyddio'r botymau y tu ôl i'r botwm Adolygu ar far offer Word.
  6. Os oes ymholiadau gyda chi ynghylch unrhyw ran o'r adborth, bydd y tiwtor yn hapus i egluro ymhellach.

Cymorth Mathemateg

  1. Trefnwch apwyntiad yn yr un ffordd ag y byddech chi'n archebu apwyntiad wyneb i  wyneb trwy'r system archebu ar-lein (unrhyw gampws).
  2. Gwnewch nodyn ymholwr mai apwyntiad ar-lein ydy hyn.
  3. Anfonwch e-bost aton ni gyda’r pwnc ‘Maths Support’ i studyskills@southwales.ac.uk, gan nodi amser eich apwyntiad, pa bwnc yr hoffech ei astudio, ac a hoffech chi diwtorial ar-lein (mae angen swn a meicroffon) neu  gohebu â thiwtor mathemateg trwy e-bost.
  4. Os ydych wedi dewis cael tiwtorial ar-lein, byddwch yn derbyn e-bost gyda dolen i gael mynediad i'n hamgylchedd dysgu ar-lein ar amser eich apwyntiad.